అసిమ్మెట్రిక్ డిజిటల్ సబ్‌స్క్రైబర్ లైన్ - ఇతర భాషలు