ఒక రాజు ఒక రాణి - ఇతర భాషలు

ఒక రాజు ఒక రాణి పేజీ 1 ఇతర భాసలో ఉంది.

తిరిగి ఒక రాజు ఒక రాణికి.

భాషలు