కొత్తగా పారిశ్రామికీకరణ చెందుతున్న దేశం - ఇతర భాషలు