క్రోధం - ఇతర భాషలు

క్రోధం పేజీ 96 ఇతర భాషల్లో ఉంది.

తిరిగి క్రోధంకి.

భాషలు