గాయత్రి విద్యా పరిషత్ ఇంజనీరింగు కళాశాల - ఇతర భాషలు

గాయత్రి విద్యా పరిషత్ ఇంజనీరింగు కళాశాల పేజీ 1 ఇతర భాసలో ఉంది.

తిరిగి గాయత్రి విద్యా పరిషత్ ఇంజనీరింగు కళాశాలకి.

భాషలు