జంధ్యాల సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి (దర్శకుడు) - ఇతర భాషలు