తీవ్రంగా అంతరించే స్థితిలో ఉన్న జాతులు - ఇతర భాషలు