తెలంగాణ అధికారిక చిహ్నం - ఇతర భాషలు

తెలంగాణ అధికారిక చిహ్నం పేజీ 3 ఇతర భాషల్లో ఉంది.

తిరిగి తెలంగాణ అధికారిక చిహ్నంకి.

భాషలు