దేశాల జాబితా – నామినల్ జి.డి.పి. క్రమంలో - ఇతర భాషలు