ద్రవ్యవేగం - ఇతర భాషలు

ద్రవ్యవేగం పేజీ 96 ఇతర భాషల్లో ఉంది.

తిరిగి ద్రవ్యవేగంకి.

భాషలు