నరసింహరాజు - ఇతర భాషలు

నరసింహరాజు పేజీ 1 ఇతర భాసలో ఉంది.

తిరిగి నరసింహరాజుకి.

భాషలు