నర్సంపేట మండలం (వరంగల్ గ్రామీణ జిల్లా) - ఇతర భాషలు