నువ్వంటే నాకిష్టం - ఇతర భాషలు

నువ్వంటే నాకిష్టం పేజీ 1 ఇతర భాసలో ఉంది.

తిరిగి నువ్వంటే నాకిష్టంకి.

భాషలు