పంచాయితీ రాజ్ (గ్రామీణ స్వపరిపాలన వ్యవస్థ) - ఇతర భాషలు