పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయము - ఇతర భాషలు