మన్నేవారి తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా ) - ఇతర భాషలు