లింగాల ఘన్‌‌పూర్‌ మండలం (జనగామ జిల్లా) - ఇతర భాషలు