వినాళ గ్రంధులు - ఇతర భాషలు

వినాళ గ్రంధులు పేజీ 101 ఇతర భాషల్లో ఉంది.

తిరిగి వినాళ గ్రంధులుకి.

భాషలు