విప్రనారాయణ (1954 సినిమా) - ఇతర భాషలు

విప్రనారాయణ (1954 సినిమా) is available in 2 other languages.

తిరిగి విప్రనారాయణ (1954 సినిమా)కి.

భాషలు