విశేషణం - ఇతర భాషలు

విశేషణం పేజీ 120 ఇతర భాషల్లో ఉంది.

తిరిగి విశేషణంకి.

భాషలు