శ్రీ తల్పగిరి రంగనాథస్వామి దేవస్థానం, నెల్లూరు - ఇతర భాషలు