బస్తీపిల్ల భలేదొంగ
(1973 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ కళారాణి ఫిల్మ్స్
భాష తెలుగు