19వ శతాబ్దములో ఆంధ్ర ప్రాంతంలోని ప్రతి గ్రామమునకు 12 మంది గ్రామ సేవకులు ఉండేవారు. వారిని బారబలావతి అనేవారు.

 1. రెడ్డి - రెవెన్యూ శుంకము సేకరించును. దొంగతనము వంటి చిన్న చిన్న నేరములను, తగువులను తీర్చును. సాధారణంగా ఒక శూద్రుని రెడ్డిగా నియమించెదరు.
 2. కరణము - గ్రామ లెక్కలు చూసును. సాధారణంగా ఒక నియోగ బ్రాహ్మణుని కరణముగా నియమించెదరు
 3. కట్టుబడి - రెవెన్యూ సేవకుడు
 4. తలారి - గ్రామ రక్షక భటుడు
 5. ష్రాఫ్ / సరాఫు - ధాన్యము కొలుచువాడు
 6. కంసలి- బంగారపు ఆభరణాలు చేసువాడు
 7. వడ్రంగి
 8. మంగలి
 9. చాకలి
 10. కుమ్మరి
 11. తోటి - ఉడిచే వాడు
 12. బేగరి