బెసెంట్ థియొసాఫికల్ కాలేజి(దివ్యజ్ఞాన కళాశాల)

బెసెంట్ థియొసాఫికల్ కాలేజి (దివ్యజ్ఞాన కళాశాల) - దక్షిణాంధ్రంలో మొదటి కళాశాల. డా.అనీ బిసెంట్ స్థాపించారు. మద్రాసు (చెన్నై) లోగల 'బిసెంట్ థియోసాఫికల్ సొసైటీ' చే స్థాపింపబడి నడుపబడుతోంది. మదనపల్లె పట్టణంలో చారిత్రక కళాశాల. బి.టి. కాలేజిగా ప్రసిధ్ధి.

బయటి లింకులుసవరించు