త్రిలోకాలు

(ముల్లోకాలు నుండి దారిమార్పు చెందింది)

త్రిలోకాలు లేదా ముల్లోకాలు అనగా మూడు లోకాలు.