ముళ్ళపంది (ఆంగ్లం Porcupine) ఒకరకమైన క్షీరదము.

ముళ్ళపందులు
Hystrix indica (Indian Crested Porcupine) at IG Zoological park, Visakhapatnam 03.JPG
ముళ్ళపంది (Indian Crested Porcupine)
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
Phylum:
Class:
Order:
Suborder:
General

Family Erethizontidae

Coendou
Sphiggurus
Erethizon
Echinoprocta
Chaetomys

Family Hystricidae

Atherurus
Hystrix
Thecurus
Trichys