ప్రధాన మెనూను తెరువు

ముహమ్మద్ వారసులు :

ముహమ్మద్ మతపరమైన వారసులుసవరించు

ముహమ్మద్ కుటుంబ వారసులుసవరించు

ముహమ్మద్ మరణించేనాటికి వారి వారసులు:

ముహమ్మద్ ఖిలాఫత్ వారసులుసవరించు