రాజశేఖరరెడ్డి అన్న పేరు ఈ క్రింది వ్యక్తులని సూచిస్తుంది: