రిఫాంపిసిన్ నిర్మాణం.

రిఫాంపిసిన్ (Rifampicin) ఒక విధమైన మందు. ఇది రిఫామైసిన్ (Rifamycin) గ్రూపుకు చెందినది.

ఉపయోగాలుసవరించు