రైతుబిడ్డ (అయోమయ నివృత్తి)

(రైతుబిడ్డ నుండి దారిమార్పు చెందింది)

రైతుబిడ్డ అంటే వ్యవసాయ కుటుంబానికి చెందినవారు అని అర్థం.