లీలావతీదేవి

‍* కోడూరి లీలావతీదేవి, సాహిత్యవేత్త, కథకురాలు.