వాడుకరి:Arjunaraocbot/QualdevTemplateBase.txt

వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/నాణ్యతాభివృద్ధి-వికీట్రెండ్స్/గణాంకాలు
<noinclude>{{/header}}
</noinclude>{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
! colspan="2" rowspan="2" | నాణ్యతాభివృద్ధి-వికీట్రెండ్స్<br>వ్యాసాలు !! colspan="6" | ముఖ్యత
|-
!{{అతిముఖ్యం-తరగతి|వర్గం= అతిముఖ్యమైన నాణ్యతాభివృద్ధి-వికీట్రెండ్స్ వ్యాసాలు|అతి ముఖ్యం}} !! {{చాలాముఖ్యం-తరగతి|వర్గం= చాలా ముఖ్యమైన నాణ్యతాభివృద్ధి-వికీట్రెండ్స్ వ్యాసాలు|చాలా ముఖ్యమైన}} !! {{కొంచెంముఖ్యం-తరగతి|వర్గం= కొంచెం  ముఖ్యమైన నాణ్యతాభివృద్ధి-వికీట్రెండ్స్ వ్యాసాలు|కొంచెం ముఖ్యం}} !! {{తక్కువముఖ్యం-తరగతి|వర్గం= తక్కువ ముఖ్యమైన నాణ్యతాభివృద్ధి-వికీట్రెండ్స్ వ్యాసాలు|తక్కువ ముఖ్యం }} !! {{లేని-తరగతి}} !! '''మొత్తం''' 
|-
! rowspan="9" | నాణ్యత
|-
! {{విశేషవ్యాసం-తరగతి|వర్గం=విశేషవ్యాసం-తరగతి నాణ్యతాభివృద్ధి-వికీట్రెండ్స్ వ్యాసాలు|విశేషవ్యాసం}}
| $$ || $$ || $$ || $$ || $$ || '''$$''' 
|-
! {{విశేషంఅయ్యేది-తరగతి|వర్గం=విశేషంఅయ్యే-తరగతి నాణ్యతాభివృద్ధి-వికీట్రెండ్స్ వ్యాసాలు|విశేషంఅయ్యే}}
| $$ || $$ || $$ || $$ || $$ || '''$$''' 
|-
! {{మంచివ్యాసం-తరగతి|వర్గం=మంచివ్యాసం-తరగతి నాణ్యతాభివృద్ధి-వికీట్రెండ్స్ వ్యాసాలు|మంచివ్యాసం}}
| $$ || $$ || $$ || $$ || $$ || '''$$''' 
|-
! {{మంచిఅయ్యేది-తరగతి|వర్గం=మంచిఅయ్యే-తరగతి నాణ్యతాభివృద్ధి-వికీట్రెండ్స్ వ్యాసాలు|మంచిఅయ్యే}}
| $$ || $$ || $$ || $$ || $$ || '''$$''' 
|-
! {{ఆరంభ-తరగతి|వర్గం=ఆరంభ-తరగతి నాణ్యతాభివృద్ధి-వికీట్రెండ్స్ వ్యాసాలు|ఆరంభ}}
| $$ || $$ || $$ || $$ || $$ || '''$$''' 
|-
! {{మొలక-తరగతి|వర్గం=మొలక-తరగతి నాణ్యతాభివృద్ధి-వికీట్రెండ్స్ వ్యాసాలు|మొలక}}
| $$ || $$ || $$ || $$ || $$ || '''$$''' 
|-
! {{విలువకట్టని-తరగతి|వర్గం=ఇంకా విలువకట్టని నాణ్యతాభివృద్ధి-వికీట్రెండ్స్ వ్యాసాలు|విలువకట్టని}}
| . || . || . || . || . || '''$$''' 
|-
! '''మొత్తం'''
| '''$$''' || '''$$''' || '''$$''' || '''$$''' || '''$$''' || '''$$''' 
|-
|}<noinclude>
{{/doc}}
</noinclude>