భూక్యాగోపినాయక్,తెలుగు అధ్యాపకులు,పి.వి.కే.న్.ప్రభుత్వ కళాశాల,చిత్తూరు