నా పేరు ధనలక్ష్మి. నేను ఆంధ్ర లొయోల కళాశాలలో బియస్సి రె౦డవ సంవత్సరం చదువుతున్నాను.నేను ఇంటర్మడియట్ చైతన్య కళాశాలలొ చదువుకున్నాను.