వాడుకరి:Mpradeepbot/IndiaTemplates.txt

విశేషవ్యాసం-తరగతి అతిముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు$$విశేషవ్యాసం-తరగతి అతిముఖ్యమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాసాలు
విశేషవ్యాసం-తరగతి చాలా ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు$$విశేషవ్యాసం-తరగతి చాలా ముఖ్యమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాసాలు
విశేషవ్యాసం-తరగతి కొంచెం ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు$$విశేషవ్యాసం-తరగతి కొంచెం ముఖ్యమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాసాలు
విశేషవ్యాసం-తరగతి తక్కువ ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు$$విశేషవ్యాసం-తరగతి తక్కువ ముఖ్యమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాసాలు
విశేషవ్యాసం-తరగతి ఎంత ముఖ్యమో తెలియని భారతదేశ వ్యాసాలు$$విశేషవ్యాసం-తరగతి ఎంత ముఖ్యమో తెలియని ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాసాలు
విశేషంఅయ్యే-తరగతి అతిముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు$$విశేషంఅయ్యే-తరగతి అతిముఖ్యమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాసాలు
విశేషంఅయ్యే-తరగతి చాలా ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు$$విశేషంఅయ్యే-తరగతి చాలా ముఖ్యమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాసాలు
విశేషంఅయ్యే-తరగతి కొంచెం ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు$$విశేషంఅయ్యే-తరగతి కొంచెం ముఖ్యమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాసాలు
విశేషంఅయ్యే-తరగతి తక్కువ ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు$$విశేషంఅయ్యే-తరగతి తక్కువ ముఖ్యమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాసాలు
విశేషంఅయ్యే-తరగతి ఎంత ముఖ్యమో తెలియని భారతదేశ వ్యాసాలు$$విశేషంఅయ్యే-తరగతి ఎంత ముఖ్యమో తెలియని ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాసాలు
మంచివ్యాసం-తరగతి అతిముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు$$మంచివ్యాసం-తరగతి అతిముఖ్యమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాసాలు
మంచివ్యాసం-తరగతి చాలా ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు$$మంచివ్యాసం-తరగతి చాలా ముఖ్యమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాసాలు
మంచివ్యాసం-తరగతి కొంచెం ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు$$మంచివ్యాసం-తరగతి కొంచెం ముఖ్యమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాసాలు
మంచివ్యాసం-తరగతి తక్కువ ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు$$మంచివ్యాసం-తరగతి తక్కువ ముఖ్యమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాసాలు
మంచివ్యాసం-తరగతి ఎంత ముఖ్యమో తెలియని భారతదేశ వ్యాసాలు$$మంచివ్యాసం-తరగతి ఎంత ముఖ్యమో తెలియని ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాసాలు
మంచిఅయ్యే-తరగతి అతిముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు$$మంచిఅయ్యే-తరగతి అతిముఖ్యమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాసాలు
మంచిఅయ్యే-తరగతి చాలా ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు$$మంచిఅయ్యే-తరగతి చాలా ముఖ్యమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాసాలు
మంచిఅయ్యే-తరగతి కొంచెం ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు$$మంచిఅయ్యే-తరగతి కొంచెం ముఖ్యమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాసాలు
మంచిఅయ్యే-తరగతి తక్కువ ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు$$మంచిఅయ్యే-తరగతి తక్కువ ముఖ్యమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాసాలు
మంచిఅయ్యే-తరగతి ఎంత ముఖ్యమో తెలియని భారతదేశ వ్యాసాలు$$మంచిఅయ్యే-తరగతి ఎంత ముఖ్యమో తెలియని ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాసాలు
ఆరంభ-తరగతి అతిముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు$$ఆరంభ-తరగతి అతిముఖ్యమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాసాలు
ఆరంభ-తరగతి చాలా ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు$$ఆరంభ-తరగతి చాలా ముఖ్యమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాసాలు
ఆరంభ-తరగతి కొంచెం ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు$$ఆరంభ-తరగతి కొంచెం ముఖ్యమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాసాలు
ఆరంభ-తరగతి తక్కువ ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు$$ఆరంభ-తరగతి తక్కువ ముఖ్యమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాసాలు
ఆరంభ-తరగతి ఎంత ముఖ్యమో తెలియని భారతదేశ వ్యాసాలు$$ఆరంభ-తరగతి ఎంత ముఖ్యమో తెలియని ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాసాలు
మొలక-తరగతి అతిముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు$$మొలక-తరగతి అతిముఖ్యమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాసాలు
మొలక-తరగతి చాలా ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు$$మొలక-తరగతి చాలా ముఖ్యమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాసాలు
మొలక-తరగతి కొంచెం ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు$$మొలక-తరగతి కొంచెం ముఖ్యమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాసాలు
మొలక-తరగతి తక్కువ ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు$$మొలక-తరగతి తక్కువ ముఖ్యమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాసాలు
మొలక-తరగతి ఎంత ముఖ్యమో తెలియని భారతదేశ వ్యాసాలు$$మొలక-తరగతి ఎంత ముఖ్యమో తెలియని ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాసాలు
ఇంకా విలువకట్టని భారతదేశ వ్యాసాలు$$ఇంకా విలువకట్టని ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాసాలు