ఇసుకతిన్నె లోని ఈ భాగాన్ని చిత్రకళ లోని పదాలకి తెలుగు అనువాదాల కోసం సృష్టిస్తున్నాను.

Aసవరించు

 • Artistic Merit =
 • Academy Figure =
 • Architectural Drawing =
 • Air Brush =
 • Abstract Painting =

Bసవరించు

 • Blending =
 • Brush = కుంచె

Cసవరించు

 • Canvas =
 • Cartooning = వ్యంగ్య చిత్రకళ
 • Caricature =
 • Chalk = సున్నపుబద్ద
 • Charcoal =
 • Chamois =
 • Circle Compass =
 • Crayons = రంగుబద్దలు
 • Composition =
 • Color Pencil = రంగు ములికె
 • Color Theory =
 • Courtroom Sketch =
 • Croquis =
 • Composite Sketch

Dసవరించు

 • Doodling =
 • Draftsman/Draughtsman
 • Diagram = విడమరచిత్రం
 • Digital Illustration =
 • Engineering Drawing =

Eసవరించు

 • Emotional Painting

Fసవరించు

 • Figure Drawing =
 • Frisket =

Gసవరించు

 • Graphite Pencil = గ్రాఫైట్ పెన్సిలు
 • Generative Art =
 • GPS Drawing =
 • Graphic Design =

Hసవరించు

 • Hatching =

Iసవరించు

 • Ink = సిరా
 • Illumination =
 • Illustration =

Jసవరించు

Kసవరించు

Lసవరించు

 • Leather =
 • Lettering Template =
 • Landscape Painting =
 • Photographic Painting =
 • Political Painting =

Mసవరించు

 • Marker = గుర్తుములికె
 • Masking Fluid =
 • Multi-Sketch
 • Modello =

Nసవరించు

Oసవరించు

 • Oil Paint

Pసవరించు

 • Pastels =
 • Pen = సిరాములికె
 • Pencil = ములికె

Qసవరించు

Rసవరించు

 • Ruler = కొలతబద్ద

Sసవరించు

 • Silverpoint =
 • Set square =
 • Shade =
 • Sketch =
 • Sketchbook =
 • Stylus =
 • Stippling =
 • Shading =
 • Subtractive Drawing =
 • Street Art =
 • Symbolism =

Tసవరించు

 • Texture =
 • Technical Drawing =
 • Tone =
 • Traditional drawing =
 • Traditional animation =

Uసవరించు

 • Underdrawing =

Vసవరించు

Wసవరించు

 • Water Colors =

Xసవరించు

Yసవరించు

Zసవరించు