వికీపీడియా:చరిత్రలో ఈ రోజు

మొదటి పేజీలో ప్రదర్శించే చరిత్రలో ఈ రోజు శీర్షిక ఆయా రోజుల్లో జరిగిన ప్రముఖ సంఘటనలతో కూడి ఉంటుంది.