విడవలిని ఇంటికి కప్పే వారిని విడవలి నేసేవారు అంటారు. ఇతనిని ఇంగ్లీషులో Thatcher అంటారు.


విడవలి నేసేవారు
విడవలిని ఇంటి పైకి అందించడానికి సిద్ధం చేస్తున్న శ్రామికులు
విడవలి నేసేవారు
విడవలిని ఇంటి పైకి అందించడానికి సిద్ధం చేస్తున్న శ్రామికులు
విడవలి నేస్తున్న నెల్లూరుజిల్లా యడవల్లి నివాసి శివరామయ్య
తాటి దబ్బలపై ముందుగా విడవలిని అడ్డు వరసలో కట్టిన దృశ్యం
లోపలి వైపు నుంచి

గ్యాలరీసవరించుఇవి కూడా చూడండిసవరించు