నామవాచకాల యొక్క, సర్వనామాల యొక్క గుణములను తెలియజేయు పదములు విశేషణములు - నీలము, ఎరుపు, చేదు, పొడుగు.

నాలుగవ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు వేదిక వద్ద ఏర్పాటు చేసిన ఎలక్ట్రానిక్ తెలుగు అక్షరమాల వృక్షం (అమృత కల్పవృక్షం)

రకాలుసవరించు

  • 1. జాతి ప్రయుక్త విశేషణము : జాతులను గూర్చిన పదాలను తెలియజేసేవి.
ఉదాహరణ
అతడు బ్రాహ్మణుడు. బ్రాహ్మణత్వము అనేది జాతిని గూర్చి తెలియజేసే పదం కనుక బ్రాహ్మణుడు అనేది విశేషణము.
  • క్రియా ప్రయుక్త విశేషణము లేదా క్రియాజన్య విశేషణము : క్రియా పదంతో కుడి ఉండే విశేషణం.
ఉదాహరణ
పోవువాడు అర్జునుడు. ఇందులో పోవు అనేది క్రియ కనుక పోవువాడు క్రియా ప్రయుక్త విశేషణం.
  • గుణ ప్రయుక్త విశేషణము - 'చక్కని' చుక్క
  • ద్రవ్య ప్రయుక్త విశేషణము - <ఉదాహరణలు కావాలి>
  • సంఖ్యా ప్రయుక్త విశేషణము - 'నూరు' వరహాలు, 'ఆరు' ఋతువులు
  • సంజ్ఞా ప్రయుక్త విశేషణము - <ఉదాహరణలు కావాలి>

బయటి లింకులుసవరించు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=విశేషణము&oldid=3323263" నుండి వెలికితీశారు