వుండవిల్లి సత్యనారాయణమూర్తి

వుండవిల్లి సత్యనారాయణమూర్తి తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు చెందిన ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుడు. ఆయన రాయవరం మునసబుగా ప్రఖ్యాతి గాందాడు.