శివపురి దేవాలయం, నాగోలు

Spatika Linga
SivapuriTemple Hyderabad

శివపురి దేవాలయం హైదరాబాదులోని నాగోలు ప్రాంతంలోని ప్రసిద్ధిచెందిన శివాలయం."సా ంరాజ్యం స్పటికం దత్యాత్" స్పటికలింగ దర్సన మాత్రముననె పాలనా దక్సత కలుగుతుంది అని 'శివగీత 'లో చెప్పబడినది. ...(సశేషం)