శుభాకాంక్షలు

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ
  • శుభాకాంక్షలు (Best wishes) ఒక విధమైన సంబోధన.