• పెద్దవారెవరైన స్వర్గస్తులైనప్పుడు వారి గౌరవ సూచకంగా మనం శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తాము.