శ్రావణ శుక్రవారం

వర్ష ఋతువునందు వచ్చు శ్రావణ మాసములొని శుక్రవారములను శ్రావణ శుక్రవారములందురు. హిందువులకు ఇది చాలా పవిత్రమైన మాసము.

స్రవన మసములో స్త్రీలు అబ్నగస్తనము చీసె ఇంతీని సుబ్ర్ముగ చీసి వరలక్ష్మి దెవిని పీత వీసి పద్మ్మ ముగ్గు వెసి అమ్ం వరిని చర థొ అలంక్రంచి దీపము వెలిగిగిచి అవహన చెసి వరలక్ష్మి వ్రథం కథ చదివి 3 లెద 5 లెద 7 లెద 9 లెద 12 రకల పిందివంతలథొ నివద్యం పెతలి.ఎ మసము హిందులు స్రవన మంగలవరం, స్రవన స్రకుర్వరము చెసుకుంత్రు. వరలక్ష్మి నివదనమ్_1.పులిహొర

2.రవకసెరి
3బురులు
4.బొబ్బ్తలు
5.గొదుమనుక ప్రసదం 
6.అన్న్ముపయసం
7.ఉంద్రలు
8.గరలు, అవదలు
9.దొస, లుద్ద్లు
10.కొకొనుతబెల్ల్ముప్రసదం 
11.సజ్జ్పిందిపుర్నం
12.చిమ్మ్లిలి, కొకొనుతరిచె
ఇవ్ కక వదపప్పు, పనకమ్, బీల్లమ్, అరితిపల్లు, కొకొనుత్, అరిసిలు, అప్ప్లులు, చక్రపొంగలి, దద్ద్జనమ్, పందుథంబులం మొధలినవి వివిధ ప్రంథల 

అచరల ప్రకరము వరలక్షమిదెవిని పూజ చీస్త్రురు.