సంసారం-సౌభాగ్యం
(1975 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ గణేష్ చిత్రాలయ
భాష తెలుగు