నిర్వచనముసవరించు

భౌతిక రసాయనిక శాస్త్రములలోని దృగ్ విషయాలను ఒకదానికిఇంకొకటి అనుసంధానించి కూలంకుశముగా పరిశోదించి ప్రాణుల అవసరాలకు అనుగుణంగా రూపాంతీకరించిన శాస్త్రాలను సాంకేతిక శాస్త్రాలు అంటారు.

సాంకేతిక శాస్త్రాలు - విభాగాలుసవరించు

నిర్మాణ సాంకేతిక శాస్త్రముసవరించు

వివరణ ప్రధాన విభాగాలు

యాంత్రిక సాంకేతిక శాస్త్రముసవరించు

వివరణసవరించు

ప్రధాన విభాగాలుసవరించు

విద్యుత్ సాంకేతిక శాస్త్రముసవరించు

వివరణసవరించు

ప్రధాన విభాగాలుసవరించు

విద్యుత్కణ సాంకేతిక శాస్త్రముసవరించు

వివరణసవరించు

ప్రధాన విభాగాలుసవరించు

రసాయనిక సాంకేతిక శాస్త్రముసవరించు

వివరణసవరించు

ప్రధాన విభాగాలుసవరించు

వైమానిక సాంకేతిక శాస్త్రముసవరించు

వివరణసవరించు

vimanam===ప్రధాన విభాగాలు====