ఋణ శేషము శత్రు శేషము వుండ కూడ దంటారు.సవరించు

ఋణము - వ్రణము ఒక్కటేసవరించు

ఋణ శేషము, వ్రణశేషము, శత్రుశేషమూ వుండరాదుసవరించు

ఋషీ మూలం, నదీ మూలం, స్త్రీమూలం విచారించరాదుసవరించు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=సామెతలు_-_ఋ&oldid=1815399" నుండి వెలికితీశారు