• అగ్నిపూలు, Flame of the Forest గా మనందరికీ తెలిసిన ఎర్రనిమోదుగ పూలు.