ఆధునిక రాజ్యాంగ సంస్థలు

1932 తెలుగు పుస్తకం

ఆధునిక రాజ్యాంగ సంస్థలు కొండా వెంకటప్పయ్య (1866 - 1949) రచించిన పుస్తకం. దీనిని 1932 సంవత్సరంలో ముద్రించారు.

విషయసూచిక మార్చు

మొదటి ప్రకరణము
 • దాస్యము కూడదు
 • మతసామరస్యము
 • సమాన హక్కు బాధ్యతలు
 • విద్య
 • స్థానిక స్వపరిపాలనము
 • రాజకీయ పార్టీలు
 • ప్రజా నాయకులు
రెండవ ప్రకరణము
 • రాజ్యాంగవిధాన చట్టము
 • సవరణచేయు మార్గములు
 • ఇంగ్లాండుయొక్క రాజ్యాంగము
 • ఇటలీ
 • ఫ్రెంచివారి రాజ్యాంగవిధానము
 • పోలెండు రాజ్యాంగము
 • జర్మను రాజ్యాంగవిధానము
 • ఆస్ట్రియా సమ్మేళన రాజ్యాంగము
 • కెనడా రాజ్యాంగ విధానము
 • దక్షిణాఫ్రికా రాజ్యాంగ విధానము
 • జూగోస్లావియా రాజ్యాంగము
 • ఐరిషు ఫ్రీస్టేటు యొక్క రాజ్యాంగము
 • ఆస్ట్రేలియా రాజ్యాంగము
 • స్విట్జర్లాండు రాజ్యాంగ విధానము
 • అమెరికా సంయుక్తరాష్ట్రములు
 • పౌరసత్వపు హక్కు బాధ్యతలు
మూడవ ప్రకరణము
 • ప్రభుత్వాంశముల పరస్పర బాధ్యతలు
 • పురాతనపుటేర్పాటులు
 • రాజుల నరికట్టుట
 • శ్రీమాంటెస్క్యూగారు
 • వారిభ్రమ ప్రమాదమునకు కారణము
 • అమెరికా రాజ్యాంగ నిర్మాతల భావములు
 • అమెరికా రాజ్యాంగపు విపరీత సౌధము
 • శాసనసభయందే మంత్రాంగవర్గము ఒక భాగముగా నుండుట
 • న్యాయాధిపతులు
 • ఈ మూడు అంగముల మధ్య వలయు సహకారము
 • భారతదేశము
నాల్గవ ప్రకరణము
 • ఐక్యరాజ్యాంగము-సమ్మేళనరాజ్యాంగము
 • ఆదిమకాలము
 • శ్రీ ఆస్టిను ప్రభ్రుతుల వాదము
 • భారతీయ సమ్మేళనము
 • దక్షిణాఫ్రికా, కెనడా రాజ్యాంగములు
 • ఐక్యరాజ్యాంగ స్థానము
 • ఇంగ్లాండు, ఇటలీ, జుగోస్లావియా
 • న్యాయస్థానముల బాధ్యత
 • పౌరసత్వపు హక్కుల రక్షించువారెవరు ?
 • న్యాయస్థానములు ప్రధానస్థానము పొందునా ?
ఐదవ ప్రకరణము
 • శాసనసభలు
 • శాసనసభా ధర్మములు
ఆరవ ప్రకరణము
 • సెనేటు సభ
 • ఇంగ్లాండు
 • జర్మనీ
 • కెనడా
 • ఫ్రాన్సు
 • ఐర్లాండు
 • అమెరికా
 • ఆస్ట్రేలియా
 • దక్షిణాఫ్రికా
 • నార్వే
 • బడ్జెటు
ఏడవ ప్రకరణము
 • శాసనసభ్యుడు
 • ప్రజలు, పార్టీలు
 • ప్రజాప్రతినిధి సభ
ఎనిమిదవ ప్రకరణము
 • వస్తునిర్మాతల శాసనసభ

మూలాలు మార్చు

 
Wikisource
తెలుగువికీసోర్స్ నందు ఈ వ్యాసమునకు సంబంధించిన మూల పాఠ్యము(లు) లేక మాధ్యమము(లు) కలవు: