ఆలమూరు (అయోమయ నివృత్తి)

(ఆలమూరు నుండి దారిమార్పు చెందింది)

ఆలమూరు పేరుతో ఈ క్రింది ప్రాంతాలున్నాయి: